Wichtige Adressen

Ombudsfra fir d'Rechter vum Kand

Ombudsfra fir d'Rechter vum Kand

2, rue du Fort Wallis

L-2714 Luxembourg


Marie Anne RODESCH-HENGESCH

tél. (00352) 26 123 124

fax.(00352) 26 123 125

http://www.ork.lu